EETTISET PERIAATTEET

II. EETTISET PERIAATTEET

5 § REILUN PELIN PERIAATE

Näiden sääntöjen soveltamisalaan kuuluvassa toiminnassa noudatetaan liikuntalain mukaisia urheilun reilun pelin periaatteita ja eettisiä arvoja. Osallistumalla näiden sääntöjen kattamaan toimintaan henkilö sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä ja reilun pelin yleisiä periaatteita. Näihin lukeutuvat muun muassa toisen ihmisen kunnioitus ja yhdenvertainen kohtelu, rehellisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, demokraattisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vastuullinen kasvatus sekä kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen. 


6 § VASTUULLINEN TALOUDENPITO

Liiton kilpailutoimintaan osallistuva seura sitoutuu hoitamaan taloushallintonsa vastuullisesti lain ja asetusten sekä muiden säädösten ja ohjeiden mukaisesti.

Seura vastaa joukkueidensa, toimihenkilöidensä sekä pelaajiensa toiminnasta sekä siitä, että nämä sitoutuvat liiton sääntöihin sekä noudattavat liiton sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita.


7 § OTTELUTULOSTEN JA -TAPAHTUMIEN MANIPULOINTI

Ottelun lopputulokseen tai tapahtumiin ei saa vaikuttaa sopimalla ennen ottelua tai sen aikana. Kilpailutoiminnan eettinen lähtökohta on, että otteluun osallistuvat pelaajat, valmentajat, toimihenkilöt, erotuomarit, joukkueet ja seurat pyrkivät ottelussa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Jos seura, pelaaja, toimihenkilö, erotuomari tai muu henkilö, yrittää pelata, pelaa tai ehdottaa pelaamista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien, asia viedään liiton kurinpitolautakunnan ratkaistavaksi.


8 § LAHJONTA

Se, joka lupaa, tarjoaa tai antaa lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen, määrätään lahjuksen antamisesta elinikäiseen toimintakieltoon.

Se, joka pyytää, vastaanottaa tai hyväksyy itselleen tai toiselle lahjan tai muun taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi, jolla vaikutetaan, pyritään vaikuttamaan tai joka on omiaan vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen määrätään lahjuksen ottamisesta toimintakieltoon.  


9 § UHKAAMISKIELTO

Se, joka väkivallalla tai muulla teolla uhkaamalla vaikuttaa tai pyrkii vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen, määrätään erotuomariin kohdistuneesta uhkaamisesta toimintakieltoon.   

RASISMI

Jääpallossakin on ilmennyt viime vuosien aikana lieviä merkkejä rasismista. Suomen Jääpalloliitto irtisanoutuu kaikenlaisesta tämänkaltaisesta ajatusmaailmasta.

Jääpallosäännöt suovat valtuutuksen toimia rasisminvastaisen toiminnan edistäjänä ja toivomme kaikkien sidosryhmienkin toimivan samassa hengessä.

10 § VEDONLYÖNTIKIELTO

Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointia.

Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumista.


11 § VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS

Mikäli liiton jäsenyhdistys laiminlyö sille urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaan kuuluvan velvoitteen, voidaan seura sulkea siitä sarjasta, jossa pelaaja, jonka osalta lakia ei ole noudatettu, on pelannut.  


12 § ANTIDOPING

Liitto, sen jäsenseurat ja jäsenseurojen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean, Kansainvälisen Paraolympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöön sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

Dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidoping-säännöstössä mainittu elin 1.1.2021 alkaen.


13 § PÄIHTEET, TUPAKKA JA MUUT VASTAAVAT AINEET

Seurojen tulee huolehtia siitä, että urheiluun liittyvissä tilanteissa, kuten voitonjuhlissa ja urheilijoiden ja johdon lausunnoissa ei välitetä nuorisolle myönteistä kuvaa päihteiden tai tupakkatuotteiden käytöstä tai niiden liittymisestä urheilemiseen. 


14 § SITOUTUMINEN URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMIVALTAAN

Liitto ja sen jäsenseurat sekä jäsenseurojen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan lautakunnan päätöksiä. Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli tehty päätös kuuluu lautakunnan toimivaltaan.