PELAAJAN ASEMA
III. PELAAJAN ASEMA

23. Pelaajien luettelointi ja maksut

Jokaisesta liiton tai piirin kilpailuun osallistuvasta joukkueesta on lähetettävä liittoon ennen kilpailun alkua pelaajaluettelo, joka käsittää vähintään perusjoukkueen edellyttämän määrän pelaajia. Jos edustusjoukkueessa pelaa runsaasti seuran juniorijoukkueisiin luetteloituja pelaajia, voi joukkueen pelaajien lukumäärä olla pienempi kuin perusjoukkue. Tästä on tehtävä merkintä kyseisen joukkueen pelaajaluetteloon.

Pelaaja ei saa pelata liiton tai piirin ottelussa ennen kuin hänet on luetteloitu liiton ohjeiden mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki pelaajaa koskevat maksut on maksettu. Liittohallitus voi anomuksesta antaa tähän kilpailukohtaisen erillisluvan.

Pelaaja, jonka rekisteröinti-, siirto- tai lisenssimaksu on maksamatta (luetteloimaton pelaaja), katsotaan edustusoikeutta vailla olevaksi pelaajaksi. Mikäli tällaisen pelaajan havaitaan osallistuvan viralliseen liiton ottelutapahtumaan (Bandyliiga, alasarja), niin Liittohallitus on velvollinen osoittamaan pelaajan edustamalle seuralle rangaistusmaksun. Jos pelaajan seura muuttuu, on luetteloinnin muutoksesta ilmoitettava kirjallisesti liittoon välittömästi ja ennen ensimmäistä virallista ottelua on myös seurasiirtoon liittyvä liittokokouksen määräämä kirjaamismaksu oltava maksettuna.


24. Pelaajan edustusoikeuden määräytyminen joukkueeseen

Pelaajan edustusoikeus on seuransa siinä joukkueessa, mihin hänet on luetteloitu. Miesten edustusjoukkueessa voi pelaaja pelata liiton tai piirin kilpailuissa riippumatta siitä, onko hänet luetteloitu seuran miesten tai nuorten joukkueeseen, huomioiden kuitenkin siirtomääräysten asettamat mahdolliset rajoitukset. Naisten edustusjoukkueessa voi pelaaja pelata liiton tai piirin kilpailuissa riippumatta siitä, onko hänet luetteloitu seuran naisten tai tyttöjen joukkueeseen.

Miesten ja naisten reservijoukkueiden otteluissa voi pelata enintään kaksi seuran edustusjoukkueeseen tai muuhun aikuisten joukkueeseen luetteloitua pelaajaa. Nuorten joukkueisiin luetteloituja pelaajia voidaan käyttää rajoituksetta seuran edustusjoukkueen lisäksi yhdessä seuran alemman sarjan aikuisjoukkueessa eli siinä, jossa hän pelaa ensimmäisen ottelunsa.

Piirin loppuottelussa tai loppusarjassa ei saa kuitenkaan pelata yhtään ylemmän luokan joukkueeseen luetteloitua pelaajaa (järjestys miesten osalta I-, II-, III-, IV-divisioona, ikämiehet).

Nuorten, tyttöjen, ikämiesten ja veteraanien ottelussa voi pelaaja pelata ikänsä edellyttämässä luokassa, vaikka hänet olisikin luetteloitu johonkin toiseen seuran joukkueeseen, huomioiden kuitenkin siirtomääräysten asettamat rajoitukset. Liiton nuorten kilpailuihin osallistuva pelaaja ei saa pelata useammassa kuin yhdessä seuransa kyseisen ikäluokan joukkueessa liiton kilpailuissa.

Pelaajan katsotaan pelanneen ottelun, jos hänet on merkitty ottelupöytäkirjaan tai ottelukorttiin.


25. Edustusmääräykset

Pelaaja voi samanaikaisesti olla useamman kuin yhden liittoon kuuluvan seuran jäsen, mutta saa edustaa vain sitä seuraa, jossa hänellä on edustusoikeus.

Pelaajan edustusoikeus siirtyy toiseen seuraan, kun liitolle maksettava kirjaamismaksu sekä kasvattajamaksu on suoritettu ja edustustodistus on toimitettu liittoon.

Pelaaja voi edustaa uutta seuraansa virallisessa ottelussa aikaisintaan kolmen (3) vuorokauden kuluttua siitä, kun hän viimeksi pelasi virallisessa ottelussa.


25.1 Kansainvälinen edustuskelpoisuus

Kansainvälisissä pelaajasiirroissa on noudatettava FIB:n ja asianomaisten liittojen sääntöjä ja määräyksiä. Ulkomaalainen saa ottaa osaa virallisiin kilpailuihin Suomessa välittömästi, kun hänellä on entisen liittonsa ja Suomen Jääpalloliiton kirjallinen lupa. Pelaajan on oltava Suomessa ja peliluvan liitossa viimeistään 15.1. Lisäksi ulkomaalaisen pelaajan (EU:n ulkopuoliset maat) työlupa- ja opiskelulupa- sekä viisumiasiat on oltava hoidettuna asianmukaisella tavalla. Niistä vastaa pelaajan seura, joka on velvollinen toimittamaan kopiot kyseisistä asiakirjoista liiton toimistoon välittömästi kun seura saa ne ao. viranomaisilta.

Suomen kansalaisen oikeus edustaa ulkomaalaista seuraa määräytyy edustusmaan liiton määräysten ja Suomen Jääpalloliiton liittohallituksen antamien erillisohjeiden mukaisesti. Siirtoon on saatava suomalaisen seuran ja Suomen Jääpalloliiton lupa ja lisäksi on noudatettava FIB:n sääntöjä ja määräyksiä. Pelaajan uuden seuran on suoritettava liitolle kuuluva kansainvälinen siirtomaksu.


25.2 Pelaajasiirto liiton seurasta toiseen liiton seuraan

Pelaajan, joka haluaa muuttaa edustusoikeutensa toiseen seuraan, on pyydettävä edustus-todistusta siitä seurasta, missä hänellä on edustusoikeus, kirjallisesti tai muutoin todistettavasti. Pelaajan on saatava pyytämänsä edustustodistus viikon kuluessa siitä, kun hän on sitä pyytänyt. Pelaajasiirto katsotaan viralliseksi vasta sen jälkeen, kun asianmukaisesti täytetty edustustodistus sekä kirjaamismaksu ovat liitossa.

Edustustodistus on laadittava liiton vuosittain vahvistamalle lomakkeelle, jonka tulee olla päivätty samana vuonna, kun se toimitetaan liiton toimistoon. Edustustodistuksessa on mainittava:

- pelaajan henkilötiedot
- entisen seuran tiedot
- milloin edustusoikeus on annettu
- ellei edustusoikeutta myönnetä perustelut edustusoikeuden epäämiselle
- uuden seuran tiedot
- mihin seuran joukkueeseen pelaaja rekisteröidään
- onko velvoitteet vanhaa seuraa kohti täytetty
- onko pelaajalla voimassa oleva pelaajasopimus
- voimassa olevan sopimuksen kesto
- tuleeko pelaaja olemaan uudessa seurassa sopimuspelaaja ja
- sopimuksen suunniteltu kesto uudessa seurassa

Jollei pelaaja ole saanut edustustodistusta edelliseltä seuraltaan, hänellä on oikeus anoa siirtoa liiton kautta. Pelaaja, jolla ei ole voimassa olevaa sopimusta, voi siirtyä uuteen seuraan 15. päivä tammikuuta saakka. (Sääntö koskee EU-kansalaista, jolla ei ole voimassa olevaa pelaaja-sopimusta.)

Uusi seura toimittaa pelaajan nimikirjoituksellaan vahvistaman edustustodistuksen liittoon ja maksaa samalla liittokokouksen määräämän kirjaamismaksun. Alle 18-vuotiaan pelaajan edustus-todistuksen allekirjoittaa huoltaja.

Bandyliigan joukkueet ilmoittavat luettelon rekisteröidyistä pelaajista kirjallisesti syyskuun 30. päivään mennessä. Pelaajasiirrot ovat mahdollisia vielä edellä määritellyn ajankohdan jälkeen.

Vapaa siirtoaika on 16.4.-15.1. Edustustodistuksen kirjaamismaksua ei voi maksaa 15.1. jälkeen.

Pelaajasiirrot seurasta toiseen eivät ole mahdollisia vapaan siirtoajan ulkopuolella.

Kirjaamismaksu on ehdottomasti oltava maksettuna ennen kauden ensimmäistä ottelua.


25.3 A- ja B-nuorten pelaajasiirrot liiton seurasta toiseen

Junioripelaajaa voidaan käyttää uudessa seurassa ylemmässä luokassa enintään kolmessa virallisessa ottelussa. Mikäli siirtyvää pelaajaa käytetään useammassa ylemmän luokan virallisessa ottelussa, on seuran maksettava ylemmän ja maksetun luokan kasvatus-, luettelointi- ja lisenssi-maksujen erotukset.

Junioripelaajan siirtoaika päättyy 31.12., eli vapaa siirtoaika junioripelaajalle on 16.4.-31.12. Käytännössä tämä merkitsee, että aikana 1.1.-15.1. juniori-ikäluokkaan kuuluva pelaaja voi siirtyä vain Bandyliigaan. Tällöin häneen sovelletaan kohdan 25.2. määräyksiä, ja hänellä on peli-oikeus vain Bandyliigassa.

Junioripelaajan, joka on pelannut edellisessä seurassaan em. kolme ylemmän luokan virallista ottelua, kasvatus-, luettelointi- ja lisenssimaksut määräytyvät ylemmän luokan mukaan.


25.4 Määräaikainen siirto

Sopimuksellinen pelaaja voi siirtyä määräajaksi toiseen seuraan pelaajan ja seurojen keskinäisellä sopimuksella seuraavin ehdoin:

- määräaikaisuus kestää vähintään kuukauden ja enintään 16.4. saakka, kuitenkin siten, että määräaika ei pääty 15.1.-15.4. välisenä aikana ja kaikki osapuolet, entinen ja uusi seura sekä pelaaja suostuvat siirtoon. Määräaikainen vuokrasopimus merkitään edustustodistukseen liitepaperilla. Liitepaperi toimitetaan liiton toimistolle kaikkien kolmen (3) osapuolen allekirjoituksella varustettuna
- määräaika voidaan keskeyttää aikaisintaan kuukauden kuluttua siirrosta entisen ja uuden seuran sekä pelaajan hyväksymällä kirjallisella sopimuksella, joka on toimitettava liittoon.

Määräajan päättyessä tai keskeytyessä pelaajan edustusoikeus palautuu entiseen seuraan ilman uutta edustustodistusta.

Mikäli pelaaja siirtyy määräaikaisen siirron kuluessa kolmanteen seuraan, tulee siihen saada kirjallinen suostumus pelaajalta, vanhalta seuralta sekä siltä seuralta, josta pelaaja siirtyy. Pelaaja on edustuskelpoinen vasta, kun tämä suostumus ja edustustodistus on toimitettu liittoon sekä kirjaamismaksu on maksettu.

Määräaikaisessa siirrossa kirjaamismaksu on aina ylemmän sarjatason mukainen yksinkertainen maksu. Määräaikaisen sopimuksen päättyessä pelioikeudet palautuvat automaattisesti pelaajasopimuksen omistavalle seuralle.


25.5 Edustusoikeus kansainvälisissä otteluissa

Maaottelussa voi Suomea edustaa vain Suomen kansalainen. Seurojen välisissä kansainvälisissä otteluissa voi suomalaista seuraa edustaa myös ulkomaalainen FIB:n määräysten mukaisesti.


25.6 Kasvattajaraha (korvaus nuoren pelaajan harjoittelusta ja kehittymisestä)

Liiton perustamasta kasvattajarahastosta maksetaan kasvattajaseuroille korvausta nuoren pelaajan harjoittelusta ja kehittymisestä (kasvattajaraha).

Kasvattajaraha maksetaan kasvatusiän perusteella. Kasvatusikä on lisenssipelaajan ikävuodet 11-20 eli kymmenen vuotta. Oikeus kasvattajarahaan edellyttää, että kauden lisenssimaksu on ollut maksettuna. Kasvattajaseuroja voi olla vain yksi kautta kohti. Jos pelaaja on pelikauden aikana ollut useammassa kuin yhdessä seurassa, kasvattajaseura on se seura, jossa pelaajan edustus-oikeus oli 15. päivä joulukuuta.

Kun seura rekisteröi toisen seuran/seurojen kasvattaman pelaajan, seura maksaa rahastolle liitto-kokouksen vahvistaman vuotuisen kasvattajamaksun.

Rahasto maksaa kustakin pelaajasta kauden aikana kertyneen summan kasvattajaseuroille jakamalla sen kasvatusvuosien määrällä sekä kertomalla osamäärän kunkin seuran kasvatusvuosien lukumäärällä.

Jos seura on lopettanut toimintansa tai se ei ole enää SJPL:n jäsen, maksut jäävät rahastoon.

RASISMI

Jääpallossakin on ilmennyt viime vuosien aikana lieviä merkkejä rasismista. Suomen Jääpalloliitto irtisanoutuu kaikenlaisesta tämänkaltaisesta ajatusmaailmasta.

Jääpallosäännöt suovat valtuutuksen toimia rasisminvastaisen toiminnan edistäjänä ja toivomme kaikkien sidosryhmienkin toimivan samassa hengessä.

26. Urheilun oikeusturvalautakunta

Riitautetut pelaajasiirrot käsittelee Urheilun oikeusturvalautakunta.


27. Edustusoikeuden puuttuminen

Jos seura on käyttänyt edustusoikeutta vailla olevaa pelaajaa, ja siitä tehdään vastalause, seura tuomitaan hävinneeksi. Jos rikkomukseen syytön joukkue on voittanut vähintään viidellä maalilla ottelun, jää saavutettu tulos voimaan. Muussa tapauksessa määrätään tulokseksi 5-0.


28. Edustustehtävä

Liiton tai piirin otteluun kutsuttu pelaaja on velvollinen noudattamaan kutsua eikä saa liiton tai piirin määräämänä aikana ilman eri lupaa osallistua muuhun otteluun.

Seura, josta maaotteluun on valittu vähintään yksi pelaaja, on oikeutettu pyynnöstä saamaan liiton määräämän ottelun siirretyksi siten, että ottelujen välillä on vähintään yksi lepopäivä. Ottelusiirto koskee miesten maajoukkueeseen valitun osalta miesten otteluita, naisten maajoukkueeseen valitun osalta naisten otteluita ja 19-vuotiaiden ja sitä nuorempien maajoukkueisiin valittujen osalta ko. ikäluokan otteluita. Viimeksi mainittujen pelaajien osalta ottelusiirto koskee niitä joukkueita, joissa pelaaja on ikänsä puolesta oikeutettu pelaamaan (ei koske ylemmän ikäkausijoukkueiden otteluja)

Ottelusiirtoa on anottava välittömästi maajoukkueen nimeämisen jälkeen, viimeistään viikkoa ennen ottelua. Mikäli pelaajan nimeäminen maajoukkueeseen tapahtuu loukkaantumisen tai muiden syiden johdosta myöhemmin, on siirtoa anottava välittömästi nimeämisen tultua tietoon.

Ulkomaalaisen pelaajan maajoukkue-edustuksen perusteella voidaan ottelusiirtoa anoa molempien joukkueiden suostumuksella.