RANGAISTUSSÄÄNNÖT
V. RANGAISTUSSÄÄNNÖT

1. Rangaistussääntöjen soveltamisala

Näiden rangaistusääntöjen alaisia ovat Suomen Jääpalloliiton liittohallituksen ja sen asettamien elimien jäsenet ja toimihenkilöt, jäsenpiirit ja -seurat ja niiden hallitusten ja näiden elimien jäsenet ja toimihenkilöt ynnä jäsenseurojen jäsenet sekä rekisteröidyt erotuomarit.


2. Rikkomusten laatu

Rangaistukseen voidaan tuomita se,

a) joka rikkoo liiton tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla annetaan;
b) joka tahallaan harhauttaa tai yrittää harhauttaa liiton tai piirin hallitusta tai niiden asettamia elimiä;
c) joka kilpailun kestäessä tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai väkivaltaisesti;
d) joka tultuaan valituksi liiton tai piirin joukkueeseen ei osallistu ilman pätevää syytä otteluun tai jättää siinä tahallisesti täyttämättä velvollisuutensa pelaajana;
e) joka syyllistyy päihdyttävien tai huumaavien aineiden käyttöön urheilutilaisuudessa;
f) joka pelaa ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien sekä;
g) joka rikkoo liiton eettisiä sääntöjä vastaan.

Jos edellä mainittuihin rikkomuksiin syyllistyy seuran toimihenkilö (joukkueen valmentaja, joukkueenjohtaja, huoltaja tai järjestysmies), voidaan rangaistus kohdistaa koskemaan myös seuraa sillä perusteella, että seura ei ole huolehtinut valvontavelvoitteestaan. Edellinen sääntö koskee myös liiton maajoukkueita, ikäkausijoukkueita sekä piirijoukkueitta.

Seura voidaan tuomita rangaistukseen myös yleisön häiritsevän käyttäytymisen johdosta. Häiritseväksi käyttäytymiseksi katsotaan mm. väkivaltaisuus ja jatkuva törkeä, epäurheilijamainen kielenkäyttö sekä muut liiton asettamien ottelutapahtumien turvallisuusohjeiden vastainen toiminta (ml. soihdut). Lisäksi nämä säännöt koskevat liiton toimintaan, toimi- tai luottamushenkilöihin kohdistuvaan epäasialliseen arvosteluun julkisessa mediassa. Jälkimmäisessä tapauksessa asia ratkaistaan kurinpitovaliokunnassa.


3. Rangaistusseuraamukset

Rangaistusseuraamukset ovat:

a) varoitus,
b) ottelun ja otteluiden määrääminen pelattavaksi muualla kuin kotikentällä,
c) sakko,
d) kilpailu- ja/tai toimitsijakelvottomuus, joko määrätyksi ottelumääräksi tai määräajaksi,
e) ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen,
f) joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelussa,
g) joukkueen sulkeminen nykyisestä ja/tai tulevasta kilpailusta sekä kilpailutoiminnasta ja
h) jäsenyydestä erottaminen.

Vain seuraa voidaan rangaista sakolla. Sakko on maksettava kuukauden kuluessa tiedoksi saannista uhalla, että seura voidaan sulkea kilpailutoiminnasta.

Eettisten määräysten rikkomisesta tulevia rangaistuksia koskevat suositukset on esitetty kilpailu-sääntöjen kohdassa 31.

Kotikenttäedun menettäminen voidaan langettaa vain, mikäli on kysymys järjestävän seuran tuottamasta tai huomattavasta laiminlyönnistä. Tämän säännön nojalla rankaistu seura vastaa myös kyseisen ottelun kenttävarauskustannuksista.

Vähintään kolme kuukautta kestävä kilpailu- ja/tai toimitsijakielto on voimassa sekä liiton että piirin kilpailuissa.

Kilpailu- ja/tai toimitsijakielto määrätyksi ottelumääräksi tai kolmea kuukautta lyhyemmäksi ajaksi koskee sekä liiton että piirin kilpailua. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin otteluihin liittyvissä tehtävissä. Seura on vastuussa toimitsijakiellon noudattamisesta. Toimitsijakielto merkitsee samalla myös kilpailukieltoa. Toimitsijakiellon rikkomisesta voidaan seuraa rangaista ja antaa toimitsijakieltoon määrätylle henkilölle lisärangaistus.

Jos jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut henkilöä vähintään kuuden (6) kuukauden kilpailu- ja/tai toimitsijakiellolla, voidaan hänet tuomita rangaistukseen myös näiden sääntöjen perusteella.

Ottelun hävinneen joukkueen vastalause voidaan hyväksyä, mutta jättää lopputulos voimaan, jos vastalauseen perustana olleella tapahtumalla ei ollut ratkaisevaa merkitystä ottelun loppu-tulokseen.


4. Rankaisuoikeus

Rankaisuvaltaa käyttävät elimet ovat liiton kilpailutoimintaan liittyvissä rikkomuksissa Suomen Jääpalloliiton kurinpitovaliokunta sekä piirin kilpailutoimintaan liittyvissä rikkomuksissa piiri-hallitus (tai sen asettama elin).

Jäsenyydestä erottamisesta päättää liiton sääntöjen mukaisesti liittohallitus.


5. Ilmoitus rikkomuksesta

Ilmoitus rikkomuksesta, joka on tarkoin yksilöitävä, on toimitettava kirjallisesti viikon kuluessa rikkomuksesta ja 15 vuorokauden kuluessa edustuskelpoisuutta koskevissa asioissa, asianomaiselle rankaisuelimelle.

Mikäli asian käsitteleminen ei kuulu sille elimelle, joka on ilmoituksen vastaanottanut, on tämän toimitettava asiakirjat viipymättä asianomaiselle elimelle.

Painavista syistä voidaan asianomaisen rankaisuelimen tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta.


6. Asianomaisen kuuleminen

Ilmoituskirjelmän johdosta on viipymättä pyydettävä vastine asianomaiselta, jonka on viikon kuluessa tiedoksiannosta toimitettava vastine. Jos vastinetta ei saada, voidaan ilman sitäkin ratkaista. Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä. Vastinetta pyydettäessä on ilmoitettava se, onko rikkomukseen syyllistynyt pelaaja, seuran toimihenkilö, seura vai sekä toimi-henkilö ja seura.

Rankaisuelin voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianomaisen henkilö-kohtaisesti kuultavaksi.

Ilmoituskirjelmä ja vastine voidaan toimittaa liittoon sähköpostilla tai muulla todistettavalla tavalla.


7. Päätös rikkomuksesta

Silloin, kun päätös sisältää ottelu- tai toimitsijakiellon, on se toimitettava välittömästi sähköpostina seuran ao. joukkueen toiminnasta vastaavalle henkilölle. Sähköpostin perillemeno on varmistettava puhelinsoitolla. Päätös vahvistetaan sähköpostilla ja muita rangaistuslajeja sisältävistä päätöksistä ilmoitetaan sähköpostilla viiden (5) työpäivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksessä on myös mainittava, miten asianomaisen tulee menetellä, jos hän ei tyydy päätökseen.

Mikäli päätös tai päätöksen vahvistus koskee piiriä, seuraa tai niiden elimiä tai jäseniä, toimitetaan se asianomaiselle liittoon ilmoitetulla osoitteella tai asianomaiselle puheenjohtajalle tai sihteerille (oikaisuvaatimus).

RASISMI

Jääpallossakin on ilmennyt viime vuosien aikana lieviä merkkejä rasismista. Suomen Jääpalloliitto irtisanoutuu kaikenlaisesta tämänkaltaisesta ajatusmaailmasta.

Jääpallosäännöt suovat valtuutuksen toimia rasisminvastaisen toiminnan edistäjänä ja toivomme kaikkien sidosryhmienkin toimivan samassa hengessä.

8. Valitusoikeus

Liiton kurinpitovaliokunnan ja piirihallituksen tai sen asettaman elimen päätöksestä on oikeus valittaa liittohallitukselle ainoastaan, jos päätöksessä on määrätty rangaistussääntöjen 3 §:n 1 momentin b-kohdan mukainen rangaistus tai c-kohdan mukaan suurempi kuin 1000 euron sakko, d-kohdan nojalla kilpailu- ja/tai toimitsijakielto kuudeksi (6) kuukaudeksi tai sitä pitemmäksi määräajaksi tai e-, f- ja g-kohtien mukainen rangaistus.


9. Valitusmenettely

Valitus on toimitettava kirjallisesti sähköpostilla liittohallitukselle viikon kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Mikäli valittaja on ollut pätevästä syystä estynyt tekemästä valitusta viikon kuluessa, voi liitto-hallitus anomuksesta, joka on tehtävä viipymättä esteen lakattua, harkintansa mukaan myöntää valittajalle uuden enintään viikon määräajan valituksen tekemistä varten.


10. Päätös valituksesta

Liittohallituksen päätös valituksesta on lopullinen. Päätös valituksesta on lähetettävä asian-omaiselle kuten 7 §:ssä mainitaan rikkomuksia koskevista päätöksistä.


11. Rangaistusluettelo

Rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä on asianomaisen rankaisuelimen pidettävä luetteloa.

Vähintään kolme (3) kuukautta kestävistä 3 §:n 1 momentin d-kohdan rangaistuksista tulee liiton ilmoittaa piirille ja piirin liitolle.


12. Rangaistuksen täytäntöönpano

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin liittohallitukselle, joka voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi jo ennen valituksen ratkaisemista.


13. Rangaistuksen raukeaminen

Liittohallitus voi erityisen painavista syistä, jos rangaistus käsittää kilpailu- ja/tai toimitsijakiellon ja rangaistuksen määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta, määrätä anomuksesta rangaistuksen raukeavaksi.


14. Rangaistuksesta tiedottaminen

Liittohallituksella on oikeus ilmoittaa julkisesti rangaistuksen saaneen pelaajan, seuran toimihenkilön ja/tai seuran nimi liiton www-sivujen tiedotusosassa. Tiedottamisessa noudatetaan hyvää tapaa ja tiedottamisessa ilmoitetaan myös rangaistuksen perusteet. Avoimella tiedottamisella vähennetään mahdollisen asian ympärillä liikkuvia huhuja ja disinformaatiota.