SARJAMÄÄRÄYKSET
II. SARJAMÄÄRÄYKSET

14. Pisteet

Ottelun voittanut joukkue saa kaksi pistettä, hävinnyt saa nolla pistettä sekä ottelun päättyessä tasan kumpikin joukkue saa yhden pisteen, ellei liittohallitus toisin määrää.

Tasapisteiden sattuessa joukkueiden keskinäinen paremmuus määräytyy liittokokouksen hyväksymien kilpailumääräysten mukaisesti.


15. Erotuomari

Erotuomarin on osallistuttava liiton tai piirin määräämälle erotuomarikurssille ja suoriuduttava vaadittavista velvoitteita. Erotuomarin toimintavaltuutena on erotuomarikortti. Erotuomarit luokitellaan liiton tai piirin käytössä oleviin erotuomareihin. Erotuomari on vastuussa toiminnastaan liitto- tai piirihallitukselle. Kukin erotuomari on velvollinen toimimaan erotuomarina tai ottelu-sihteerinä liitto- tai piirihallituksen määräyksien mukaisesti. Erotuomarikortin uusimisesta päättää liittohallituksen asettama erotuomarivaliokunta.

Erotuomarin tulee olla luetteloitu liiton määräysten mukaisesti. Liiton otteluissa ei voi käyttää erotuomaria, jolla ei ole erotuomarilisenssiä. Henkilöä, joka toimii erotuomarina ilman lisenssiä rangaistaan liiton rangaistusmääräysten mukaisesti. Liiton erotuomarilisenssi ei sisällä vakuutusta.

Mikäli erotuomariksi määrätty ei ottelun alkamishetkellä ole paikalla, on erotuomariksi valittava pätevin erotuomari. Ellei yhtäkään erotuomaria ole paikalla, tulee otteluun osallistuvien seurojen valita erotuomariksi sopivaksi katsomansa henkilö, jonka valinnasta ei voi tehdä vastalausetta.

Kotijoukkueen on tehtävä ilmoitus erotuomarin poisjäämisestä kilpailun järjestäjälle.


16. Ottelun järjestäminen

Järjestävän seuran on ajoissa ryhdyttävä ottelun järjestämisestä aiheutuviin toimenpiteisiin, joihin kuuluvat mm. pelikentän varaaminen, otteluluvan hankkiminen ja tarpeellisten pukeutumis-huoneiden varaaminen vierailevalle joukkueelle ja erotuomareille.

Vastuuvakuutus on pakollinen. Järjestävä seura on myös vastuussa siitä, että yleinen järjestys katsomossa ja ottelupaikalla säilyy pelin aikana ja sen päätyttyä. Alkoholin käyttö, tupakanpoltto sekä nuuskan käyttö pelaaja- ja toimitsija-aitioissa sekä pukuhuonetiloissa on kielletty.

Järjestäjän on varattava riittävä määrä palloja otteluun (11 kpl). Ellei liitto tai piiri toisin ole määrännyt, on järjestävän seuran ilmoitettava vastustajalle, erotuomareille sekä ottelusihteerille viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen ottelua tieto ottelusta sekä sen alkamisajasta ja paikasta sekä pelipaidan väri. Samoin vastustajalle tulee ilmoittaa kellonaika, jolloin joukkue pääsee verryttelemään kentälle ennen ottelun alkua.

Jos tuomari ei saa ajoissa tietää hänelle määrätyn ottelun alkamisaikaa ja paikkaa, on hänen itse otettava siitä selvää. Otteluilmoituksen laiminlyönyttä seuraa voidaan rangaista liiton rangaistus-sääntöjen mukaisesti.


16.1 Vierailevan joukkueen velvollisuudet

Matkustavalla joukkueella on oltava vastuullinen johtaja. Nimetty vastuullinen johtaja (joukkueenjohtaja) on henkilö, joka toimii yhteyshenkilönä liittoon mahdollisissa epäselvyys- tai rikkomusasioissa. Seuran on lähetettävä asiasta ilmoitus liiton toimistoon mahdollisia toimenpiteitä varten. Vierailevan joukkueen on riittävän ajoissa (viimeistään 30 min. ennen ottelun alkua) ilmoitettava joukkueensa kokoonpano. Ilmoitus tehdään ottelusihteerille (mikäli ottelu vaatii sihteerin käyttöä) tai erotuomarille.

Epävarmojen sääolosuhteiden vallitessa on vierailevan joukkueen ilmoitettava lähtöaikansa ja matkustustapansa järjestäjille. Vierailevan joukkueen on varmistauduttava järjestävän seuran peli-asusta.


16.2 Ottelupaikka

Jos ottelupaikaksi ilmoitettu kenttä ei määrättynä peliaikana ole pelattavassa kunnossa, ja paikkakunnalla on toinen pelikelpoinen kenttä, on ottelu pelattava tällä kentällä. Bandyliigavaliokunnalla on oikeus määrätä ottelu pelattavaksi tekojääradalla. Jokaisen liigajoukkueen on ilmoitettava kauden varakenttä liiton toimistolle 31.10. mennessä. Varakentän on oltava teko-jääkenttä. Seuran on tehtävä em. päivämäärään mennessä kirjallinen sopimus varakentän käyttö-mahdollisuudesta kentän ylläpitäjän kanssa. Kirjallisesta sopimuksesta on toimitettava kopio liiton toimistolle 31.10.


16.3 Ottelun alkamisaika

Liiton ottelut on aloitettava liittohallituksen hyväksymän sarjaohjelman mukaisesti ja sen määräämänä kellonaikana. Jääpallon liigaottelu voi pakottavista syistä alkaa muunakin aikana kuin nämä säännöt määräävät. Poikkeamat normaalista alkamisajasta päättää bandyliigavaliokunta, jonka tätä koskevasta päätöksestä ei ole valitusoikeutta. Sääolosuhteiden lisäksi pakottaviin syihin luetaan mm. se, että kenttä ei aikaisemmasta varauksesta johtuen ole käytettävissä. (Muuta käyttöä ei ole muu liiton, piirien tai jääpalloliiton alaisten seurojen jääpallotoiminta, ks. kohta 12 kenttävuorot).

Kilpailutoiminnasta vastaava bandyliigavaliokunta voi anomuksesta myöntää yksittäiselle ottelulle poikkeavan alkamisajan hyväksyttävistä syistä. Viimeisen sarjakierroksen ottelut on kuitenkin aloitettava samanaikaisesti.

Bandyliigan otteluiden alkamisajat ovat:

- arkisin klo 18.30
- lauantaisin klo 15.00
- sunnuntaisin ja arkipyhät klo 13.00

ellei bandyliigavaliokunnan hyväksymässä otteluohjelmassa ole toisin mainittu. Poikkeukset edellä mainittuihin otteluaikoihin on anottava kirjallisesti bandyliigavaliokunnalta kahta (2) viikkoa ennen ottelua. Bandyliigassa kahden viimeisen sarjakierroksen ottelut on kuitenkin aloitettava samanaikaisesti.


16.4 Tulostiedotus

Bandyliigan otteluissa on järjestävän joukkueen ilmoitettava tarvittavat tiedot Suomen Jääpalloliiton tulospalvelulle bandyliigavaliokunnan vuosittain antamien ohjeiden mukaisesti.


16.5 Lääkäri tai ensiapukoulutuksen saanut henkilö

Bandyliigan ja A-nuorten SM-sarjan otteluissa on lääkärin tai ensiapukoulutuksen saaneen henkilön läsnäolo pakollinen.


16.6 Sääolosuhteista johtuva ottelun peruuttaminen

Bandyliigan otteluita ei voida siirtää myöhemmin pelattaviksi, vaan ko. sarjoissa pelaavat ilmoittavat varakentän kohdan 16.2 mukaisesti liiton toimistolle 30.10. mennessä.

Kun on odotettavissa, että ottelua ei voida pelata sääolosuhteista johtuen ohjelman mukaisesti, on järjestävän seuran ilmoitettava tästä liiton toimistolle viimeistään edellisenä päivänä. Tällöin bandyliiga/nuorisovaliokunta voi määrätä ottelun pelattavaksi varakentällä.

Jos pelikelpoista kenttää ei määrättynä ottelupäivänä ole paikkakunnalla, on siitä heti ilmoitettava vierailevalle joukkueelle, kuitenkin viimeistään 1 vrk ennen matkustavan joukkueen lähtöaikaa.

Mikäli otteluajankohdan sää on ottelun toteutumisen kannalta vaikeasti ennakoitavissa, on kotijoukkueen annettava "varoitus" viimeistään 12 tuntia ennen vierailevan joukkueen ilmoittamaa lähtöaikaa. Tällöin on todistettavasti sovittava siitä, että säätilanteen kehittymistä seurataan ja järjestävä seura ilmoittaa lopullisen päätöksen viimeistään 4 tuntia ennen vierailevan joukkueen lähtöä. Mikäli toisin menetellään, joutuu näitä määräyksiä rikkonut seura korvaamaan matkakustannukset.

Jos pelipaikkakunnalla on pelipäivänä vaikeat sääolosuhteet, voidaan ottelu peruuttaa molempien joukkueiden ja erotuomareiden yhteisellä päätöksellä. Ottelu voidaan myös pelata neljänä samanpituisena jaksona. Myöhemmin tehtäviä tarkistuksia varten on, milloin se on mahdollista, lämpö-tilan seuraamisessa ja määräämisessä käytettävä lähimpien virallisten sääasemien tuloksia ja mittausaikoja. Muulloin on puolueeton mittaus tehtävä pelikentän välittömässä läheisyydessä.

Ottelupaikalla ottelun erotuomareiksi määrätyt ratkaisevat lopullisesti ottelun pelaamisen. Liitto ei vastaa peruuttamisesta aiheutuneista kuluista ja vahingoista.


16.7 Uusintaottelu

Liitto- tai piirihallitus määrää kilpailumuodosta päätettäessä uusintaottelun suorittamisesta sen varalta, että kaksi tai useampia joukkueita on tasapisteissä ja, että kyseessä on:

- sarjan tai lohkon voitto
- sarjasta nousu tai putoaminen
- pääsy sarjasta nousuun tai joutuminen putoamiseen vaikuttaviin otteluihin.

Uusintaottelu suoritetaan liitto- tai piirihallituksen erillisohjeiden mukaisesti vain kahden joukkueen välillä ratkaisuun asti. Piirihallitus voi kuitenkin määrätä kilpailumuodosta päättäessään, että piirin kilpailuissa lohkovoiton ratkaisee maaliero, jos luokka pelataan useammassa lohkossa.

Kaksinkertaisessa sarjassa asianomaiset seurat saavat keskenään sopia uusintaottelun paikasta. Elleivät seurat voi siitä sopia, eivätkä suostu myöskään pelipaikan arpomiseen, on ottelu pelattava kilpailuvaliokunnan tai piirin määräämällä puolueettomalla kentällä.

Yksinkertaisessa sarjassa tai cup-kilpailussa pelataan uusintaottelu, mikäli mahdollista, aikaisemmassa ottelussa vierailleen joukkueen kotipaikkakunnalla. Uusintaottelun talous (sekä tulot että kulut) jaetaan tasan.


16.8 Ottelusiirrot

Liittohallituksen määräämiä ottelupäiviä ei saa siirtää ilman ao. valiokunnan lupaa.

Bandyliigan ja playoff -otteluita ei voida siirtää, vaan ottelut pelataan kotijoukkueen ilmoittamalla varakentällä, kuten kohdissa 16.2 ja 16.6 on mainittu.

Seura on oikeutettu anomaan siirtoa viralliseen otteluun, jos yksi (1) sen pelaajista on liiton edustustehtävissä. Muuhun ottelusiirtoon voi kilpailuvaliokunta antaa anomuksesta luvan, kun vastustajan kanssa on sovittu uudesta pelipäivästä. Jos ottelu jää pelaamatta ylivoimaisen esteen (Force majeure) takia, kilpailuvaliokunta määrää uuden pelipäivän.


16.9 Osanotto Bandyliigaan

Bandyliigan osanotto vahvistetaan 1.7. mennessä. Samalla ilmoitetaan seuran yhteystiedot. Osanottoilmoitus vahvistetaan seuran nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittamalla osanottolomakkeella.

Muihin liiton sarjoihin ilmoittaudutaan liittokokouksen päättämän aikataulun mukaisesti.

Bandyliigaan sekä muihin sarjoihin ilmoittautuminen tapahtuu liiton ilmoittautumislomakkeella. Liigajoukkueiden pelaajatiedot on toimitettava liiton toimistoon 1.9. mennessä. Piirien vastuu-alueilla olevien sarjojen ilmoittautumisajan päättää piirihallitus.

Liittohallitus määrää osallistumismaksujen suorittamisajan, kuitenkin siten, että Bandyliigaa lukuun ottamatta ennen sarjojen alkua on kaikkien maksujen oltava suoritettuna. Mikäli maksuja ei makseta määräpäivään mennessä, on liitolla oikeus periä yleisesti käytössä oleva viivästys-korko.

Mikäli seura jättää yllämainitut velvollisuudet suorittamatta, liittohallituksella on oikeus täyttää
avoimeksi jäänyt sarjapaikka.


17. Ottelun erotuomaristo

Virallisissa otteluissa voivat erotuomareina toimia ainoastaan liiton hyväksymät erotuomarit. Toivottavaa on, ettei ottelun erotuomari ole kummankaan ottelevan seuran jäsen. Bandyliiga ottelusihteerit nimeää paikallisen erotuomarikerhon nimeämä henkilö.

Muissa sarjoissa on järjestävän seuran huolehdittava ottelusihteerin hankkimisesta.

Erotuomarin on saavuttava riittävän ajoissa ottelupaikalle tarpeellisia tarkastustoimenpiteitä varten. Erotuomari on velvollinen huolehtimaan, että ottelusta täytetään ottelukortti tai ottelu-pöytäkirja. Erotuomari lähettää sen asianomaiselle elimelle ottelua seuraavana arkipäivänä. Järjestävä seura maksaa erotuomarikustannukset liiton vahvistaman ohjeen mukaan.

Jollei erotuomari ottelun alkamishetkellä ole nuorten sarjoissa paikalla, voivat otteluun osallistuvat seurat valita erotuomariksi jonkun tehtävään soveltuvan henkilön. Tästä valinnasta ei voi tehdä vastalausetta. Järjestävän seuran on tehtävä ilmoitus erotuomarin poisjäämisestä kilpailun järjestäjälle. Tehtävänsä laiminlyönyttä erotuomaria voidaan rangaista liiton rangaistussääntöjen mukaisesti.

RASISMI

Jääpallossakin on ilmennyt viime vuosien aikana lieviä merkkejä rasismista. Suomen Jääpalloliitto irtisanoutuu kaikenlaisesta tämänkaltaisesta ajatusmaailmasta.

Jääpallosäännöt suovat valtuutuksen toimia rasisminvastaisen toiminnan edistäjänä ja toivomme kaikkien sidosryhmienkin toimivan samassa hengessä.

18. Peliasu

Joukkueen on käytettävä liiton hyväksymää peliasua.

Maalivahdin asun tulee selvästi erottua muista peliasuista.

Virallisissa otteluissa on pelipaitojen selässä oltava selvästi erottuvat numerot (korkeus 30-40 cm). Joukkueen kapteenilla on oltava selvästi erottuva nauha (n. 10 cm) vasemmassa käsi-varressaan. Peliasusta ja mainosten käytöstä liittohallitus voi antaa kilpailukohtaisia erillismääräyksiä. Jos kahdella kilpailevalla seuralla on erehdyttävästi samanväriset tai -kaltaiset peliasut, pelaa järjestävän seuran joukkue (kotijoukkue) omassa peliasussaan. Jos kotijoukkueen peliasu poikkeaa virallisesti ilmoitetusta, on sen vaihdettava peliasua.


19. Ikärajat

Nuorten sarjojen ikärajat päätetään kevään liittokokouksessa. Ikärajat ilmoitetaan vuosittaisessa Junioritoiminnan toimintavihkosessa.

Ikämiesluokassa saa pelata sen vuoden alusta lukien, jonka kuluessa pelaaja täyttää 35 vuotta ja veteraaneissa 45 vuotta.


20. Mitalit

Liitto jakaa jokaiselle mitalijoukkueelle Bandyliigassa 30 mitalia

Bandyliigan finaalin erotuomaristolle jaetaan pronssiset mitalit (4 kpl).

Mitalin saaminen Bandyliigassa edellyttää osallistumista vähintään puoleen kaikista Bandyliigan otteluista (runkosarja, jatkosarjat, play off:it, finaali). Jos mitaliin oikeutettuja pelaajia on enemmän kuin edellä on mainittu, niin seura voi lunastaa liitolta tarvittavat lisämitalit.


21. Luovutukset

Jos joukkue ei saavu otteluun tai saapuu vajaalukuisena tai myöhästyneenä esittämättä pätevää syytä menettelyynsä, katsotaan pelikentälle ajoissa saapunut joukkue voittajaksi. Hävinneeksi tuomittua seuraa voidaan rangaista ja velvoittaa se maksamaan liiton tai piirin hyväksymät kulut. Lisäksi luovuttaneen joukkueen tulee maksaa liittohallituksen määräämä luovutusmaksu. Joukkuetta kohdanneesta esteestä on viipymättä ilmoitettava erotuomarille ja vastustajalle. Joukkue, jossa ottelun alkamishetkenä ei ole sääntöjen edellyttämää vähintä pelaajamäärää, katsotaan vajaalukuiseksi.

Luovutuksia ei sallita liiton järjestämissä Bandyliigan sekä play off-otteluissa.


22. Keskeyttäminen tai sarjasta sulkeminen

Jos seuran joukkue keskeyttää kilpailun taikka suljetaan pois luovutuksen vuoksi, mitätöidään sen ottelut ja sen katsotaan jääneen sarjassaan tai lohkossaan viimeiseksi. Liiton tai piirin järjestämissä kilpailuissa kilpailun keskeyttänyt, ottelun luovuttanut tai sarjasta muusta syystä suljettu joukkue putoaa liiton- tai piirihallituksen määräämään sarjaan. Luovutuksen perusteella ratkaistussa ottelussa merkitään maaliluvuksi 5-0.