VASTALAUSEET
IV. VASTALAUSEET

29. Vastalauseet

Jos näiden sääntöjen rikkomuksia tai muita erimielisyyksiä kilpailuihin nähden tapahtuu, voidaan niistä tehdä vastalause. Liiton järjestämästä ottelusta vastalause on toimitettava liittohallitukselle ja piirin järjestämästä piirihallitukselle.

Liiton virallista ottelutapahtumaa koskeva vastalause on tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden arkipäivän kuluessa liiton ja vuorokauden kuluessa piirin järjestämästä ottelusta. Kun vastalause koskee pelaajan edustuskelpoisuutta, on se tehtävä viiden (5) vuorokauden kuluessa ottelusta.

Vastalause on tarkoin perusteltava ja sitä tulee seurata liitto- tai piirihallituksen määräämä vasta-lausemaksu, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Mikäli vastalausetta ei hyväksytä, niin vastalausemaksu jää liitolle tai piirille.

Vastalauseen voi tehdä ainoastaan samassa sarjassa pelaava seura.

Vastalauseita pelikentän tai varusteiden johdosta ei tutkita, ellei myös erotuomarille ole niistä tehty ilmoitusta ennen ottelun alkua.

Jos vastalause tehdään erotuomarin päätöksen johdosta, on tästä ilmoitettava myös erotuomarille heti ottelun päätyttyä ja erotuomarin on kirjattava tämä ilmoitus ottelupöytäkirjaan ennen kuin hän on poistunut ottelupaikalta.

Vastalause on käsiteltävä kahden viikon kuluessa sen saapumisesta liiton kilpailujen osalta liitto-hallituksessa tai sen asettamassa elimessä sekä piirin kilpailujen osalta piirihallituksessa tai sen asettamassa elimessä. Liitto- tai piirihallituksen asettaman elimen päätöksen tyytymätön voi saattaa asiaan liitto- tai piirihallituksen käsiteltäväksi.

Vastalauseista on liiton kilpailussa liittohallituksen ja piirin kilpailussa piirihallituksen antama päätös lopullinen.

Videotarkistus, koskettaa ainoastaan bandyliigaa, videotarkistukset ovat aina maksullisia

Videotarkistusmaksua ei palauteta. Video ja tarkastusmaksu (kuittikopio jääpalloliittoon) on toimitettava 48 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä SJPL:n videotarkistajalle.

Videotarkistus on käsiteltävä viikon kuluessa sen saapumisesta videotarkastajalle, joka tekee tarkistuksen jälkeen esityksen kurinpitovaliokunnalle.

Playoffs peleissä videon ja tarkastusmaksu toimittamiseen on aikaa 24 tuntia. Videotarkistus on käsiteltävä 24 tunnikuluessa (kuitenkin ennen seuraavan ottelun alkua) sen saapumisesta videotarkastajalle, joka tekee tarkistuksen jälkeen esityksen kurinpitovaliokunnalle.


30. Epäurheilijamainen käytös

Jos joukkueen tai siihen kuuluvan pelaajan todetaan ottelussa pelanneen tahallaan epäurheilijamaisesti ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien, voidaan mainittuun menettelyyn syyllistynyttä seuraa, pelaajaa tai siihen osallistunutta muuta seuran jäsentä rangaista liiton rangaistus-sääntöjen mukaisesti. Asian käsittelee liiton kurinpitovaliokunta ja vahvistaa liittohallitus.

RASISMI

Jääpallossakin on ilmennyt viime vuosien aikana lieviä merkkejä rasismista. Suomen Jääpalloliitto irtisanoutuu kaikenlaisesta tämänkaltaisesta ajatusmaailmasta.

Jääpallosäännöt suovat valtuutuksen toimia rasisminvastaisen toiminnan edistäjänä ja toivomme kaikkien sidosryhmienkin toimivan samassa hengessä.

31. Eettiset määräykset

Liitto on yhtenä SLU:n perustajajäsenenä sitoutunut noudattamaan SLU:n sääntöjä ja määräyksiä.


31.1 Dopingmääräykset

Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on, että urheilijat noudattavat Suomen Antidopingtoimikunnan (ATD) ja FIB:n dopingsääntöjä. Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin dopingsäännöstöihin. Tiedot dopingaineista ja - menetelmistä löytyvät Suomen Antidopingtoimikunnan vuosittaisesta julkaisusta "Kielletyt ja sallitut aineet urheilussa". Julkaisu on tilattavissa Suomen Jääpalloliiton toimistosta.

Jollei kansainvälinen lajiliitto ole päättänyt ankarimmista rangaistuksista, rangaistukset doping-rikkomuksissa ovat:

1. Määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa 2 vuotta ensimmäisestä dopingrikkomuksesta).
2. Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista.
3. Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus.

Seuroja kehotetaan tutustumaan liiton toimittamaan kirjaseen, jossa on luetteloitu kielletyt ja sallitut lääkeaineet ja menetelmät urheilussa.


31.2 Nuuskan käyttö

Suomen Jääpalloliitto kieltää nuuskan käytön kilpailutoiminnassaan. Nuuskan käytöstä rangaistusmenettely on seuraava: ensin annetaan huomautus ja sen jälkeen tuomitaan sakkorangaistukseen. Kolmannesta rikkeestä rangaistaan tuplasakolla. Rangaistukset ovat ottelukohtaisia. Sakko kohdistuu seuraan ja Liittohallitus vahvistaa sakkokorvaukset vuosittain.


31.3 Taloushallinto - verotus

Liiton kilpailutoimintaan osallistuva urheiluseura sitoutuu hoitamaan taloushallintonsa voimassa olevan lainsäädännön ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Seuraa, joka suunnitelmallisesti jättää hoitamatta toiminnan ja urheilijoiden verotukseen liittyvät velvoitteensa rangaistaan liiton rangaistussääntöjen mukaisesti pääsääntöisesti sulkemalla kilpailutoiminnasta vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi.

Seurajohdon vastuuhenkilöt asetetaan liiton rangaistussääntöjen määräämään toimitsijakieltoon vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi.


31.4 Sosiaaliturva

Sosiaaliturvasta määrätään, että jos urheilijan ja seuran välillä on sovittu, että urheilija saa urheilemisesta kalenterivuodessa tai pelikaudessa veronalaista palkkiota vähintään urheilijoiden eläketurvan ja tapaturman järjestämisestä annetussa asetuksessa säädetyn määrän, seuran on järjestettävä hänelle vakuutuksella eläke- ja tapaturmaturva edellä mainitun asetuksen mukaisesti.

Mikäli seura ei ole järjestänyt urheilijalle edellä mainittua vakuutusta, seurajohdon vastuuhenkilöt asetetaan liiton rangaistusäännön mukaisesti toimitsijakieltoon. Ottelusta, johon pelaaja on osallistunut päätetään liiton kilpailusääntöjen mukaan lähtemällä siitä, että pelaaja on ollut edustuskelvoton.


31.5 Seuran konkurssi

Liitto päättää konkurssiin asetetun seuran sarjapaikasta sääntöjensä mukaan. Pelaajat ovat pääsääntöisesti vapaat siirtymään konkurssiin asetetusta seurasta muihin seuroihin työsopimuslain määräykset huomioon ottaen. Uusi seura voi liiton päätöksellä jatkaa entisen seuran paikalla. Toiminnan jatkamisen lupaehtona on, että uusi seura hoitaa entisen seuran ja sen taustayhteisön urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut.

Konkurssipesän voidaan sallia hoitaa kilpailutoiminta kauden loppuun, jolloin pelaajilla ei ole vapaata siirto-oikeutta.

Seuran taustayhteisön konkurssi: Taustayhtiön konkurssi ei vaikuta seuran kilpailukauteen, jos urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset velvollisuudet hoidetaan.


31.6 Sopupeli

Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät kilpailu-tilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Seura, jonka ottelun tuloksesta on sovittu etukäteen menettää kilpailuoikeutensa liiton rangaistus-säänöissä määrättäväksi ajaksi pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kaudeksi.

Pelaaja, joka osallistuu tulosten sopimiseen asetetaan liiton rangaistussääntöjen määräämään kilpailu- ja toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi.

Seuran toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan liiton rangaistussääntöjen määräämään toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi.


31.7 Vedonlyönti

Pelaaja ja joukkueeseen kuuluva henkilö kuten valmentaja, joukkueen johtaja, huoltaja tai muu seurajohtaja ei saa itse tai edustajan kautta lyödä vetoa oman joukkueensa ottelusta. Rikkomuksesta seuraa liiton rangaistusääntöjen mukainen pääsääntöisesti vähintään yhden kilpailu-kauden mittainen kilpailu- ja toimitsijakielto.


32. Liiton valvontavelvoite

Liiton toimielinten ja niiden antamien ohjeiden perusteella liiton toimiston tulee valvoa näiden kilpailusääntöjen ja niiden perusteella annettujen määräysten noudattamista ja tarvittaessa käynnistää rangaistustoimenpiteet.

Tämän valvontavelvollisuuden perusteella tehdyistä päätöksistä voi valittaa liittohallitukselle.